חוק מימון בחירותעל פי חוק מימון בחירות (רשויות מקומיות), תשנ”ג-1993, יכול מועמד לראש מועצה אזורית לקבל תרומות עד לסכום של 5000 ₪
 מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

*התרומות נאספות באופן שקוף וגלוי בפיקוח מבקר המדינה, אשר לו מועברים גם שמות התורמים.