השותפות ויחסי הגומלין בין המועצה לישובים


הישובים בשומרון מאוד מגוונים. ישנם ישובים קטנים וישנם גדולים, בעלי רמות  חוסן כלכלי וארגוני וקבוצות אוכלוסייה הנבדלות זו מזו במעמדן החברתי-כלכלי ובמאפייניהן התרבותיים, ועל כן גם בדרישות שלהן בתחום השירותים המוניציפליים.
ישנם יישובים בעלי יכולת של ניהול עצמי שברצוני לעודד, ואני סמוך ובטוח שישובים אלו יוכיחו את יכולתם בפועל, ולעומתם יש גם יישובים הזקוקים לסיוע מן המועצה האזורית.
המועצה בראשותי תקבע בשיתוף הוועדים המקומיים נוהלי עבודה ברורים, ויחד ניצור  מנגנונים מסודרים ומחייבים של פיקוח ובקרה מצד המועצה על פעילות הוועדים, וזאת על מנת להעניק מיצוי מלא לפוטנציאל הגלום בכל ישוב וישוב ובמקביל למנוע מצבים של שרירות לב, עקיפת החוק ועבירה על החוק.